• ชาบูชิมอบสิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น!!!
  • Shabushi แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อใช้คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส 1,000 คะแนน
  • ดับเบิ้ลความนุ่ม 2 เมนูหมูดำคุโรบูตะ
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ OISHI – KBANK “FLY ME TO JAPAN” โชค 2 ชั้น...มันส์ถึงญี่ปุ่น! ปี 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

คุณสรีวรรณ เจนรถา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ คุณอังคณา ชัยพรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิตและเดบิต ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันจับรางวัลพิเศษ แพจเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น OISHI – KBANK “FLY ME TO JAPAN” โชค 2 ชั้น...มันส์ถึงญี่ปุ่น! ปี 3 จำนวน 10 รางวัล 20 ที่นั่ง ร่วมมูลค่ากว่า 1,700,000 บาท ณ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

รายชื่อผู้โชคดี มีดังนี้
1. คุณปณตศร ร่มโพธิ์ทอง
2. คุณยุพดี หินแก้ว
3. คุณกฤษณ์ เกษะประดิษฐ์
4. คุณอนัญญา ใบสมุทร
5. คุณพิไลลักษณ์ ก้อนแก้ว
6. คุณกิติพงษ์ ศรีมงคล
7. คุณจารุณี เที่ยงธรรม
8. คุณศิริพร สุนทรศิริทรัพย์
9. คุณสุดานันท์ คำเปียง
10. คุณภูชิตา โพนทิน

และรางวัลที่ 2 บัตรกำนัล โออิชิ กรุ๊ป มูลค่า 500 บาท จำนวน 200 รางวัล รวมมูลค่ารางวัล 100,000 บาท 

คุณกนกวรรณ แซ่ลิ้ม
คุณกมลชนะ วงศ์ซารากุล
คุณกรกนก ศรีเมือง
คุณกรองทอง เศรษฐศิริ
คุณกฤษฎา ขันเพ็ชร
คุณก่อเกียรติ เอี้อยพินธุ์
คุณกาญจนา อานันท์นิตย์
คุณการัณย์ภาส ลิ้มวรสุวรรณ
คุณกิจจา ยศยิ่งยง
คุณกิตติพันธ์ คงสุด
คุณกิตติศักดิ์  ศักดิ์เรืองงาม
คุณกีรนันท์ โกมลพัศร์
คุณกุลณัฎธ์ฐา รัตนสูงย์
คุณขวัญใจ เขียววิรุจ
คุณคัชพงษ์ บัววัน
คุณจงจิตร รัยมธุรพงษ์
คุณจตรงค์ นาคาเสวี
คุณจตุพร ขุนทานี
คุณจันทรืเพ็ญ งามเลิศ
คุณจารีวรรณ สุขกฤต
คุณจารุดา วิเศษสรรโชค
คุณจารุวรรณ ชนิกิตติภักดี
คุณจารุวรรณณี กรโสธา
คุณจารุวัฒ เจริญลาภกิจ
คุณจินตนา ปภูสะโร
คุณจุฑาทิพย์ กุลรัตนดิลก
คุณจุฬารัตน์ ราชวงษ์ศรี
คุณจุฬิธิดา จุลละบุษบา
คุณเจริญรัฐฎ์ เอกพิมล
คุณเฉลิมวุฒิ สิงห์เชื้อ
คุณชนิดา ชนวิทยาสิทธิกุล
คุณชัชวาลย์ ชินเมธีพิทักษ์
คุณชัยชาญ บุญถิ่น
คุณชาวุฒิ โพธิ์สอาด
คุณไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์
คุณฐานันต์ อังควินิจวงศ์
คุณฐิติวัชร์ ธนะศรีวัลย์
คุณณฐวัฒน์ ล่องทอง
คุณณณิชชนา สิริพฤกษ์
คุณณรงค์เดช มาถาวร
คุณณัชนิชา วรรธนะอมร
คุณณัฐกานต์ ทองวันดี
คุณณัฐธินี ศิริไชยโสภณ
คุณณัฐพัชธ์ บัวบุญ
คุณณัฐมน ทรัพย์เอี่ยม
คุณณิชา อินทรา
คุณดลนภา บรรพกิจ
คุณดวงรัตน์ ขุนเสวี
คุณเดชาวัต พรกิจประสาน
คุณเดือนเพ็ญ ทองพิทักษ์
คุณโดม รัศมีเฟื่อง
คุณต่อบุญ กาญจนาเมธี
คุณต่อศักดิ์ ภาวรทวีสิน
คุณถวิล รุ่งเรืองโชค
คุณถิรวัฒน์ จันทรมาลัย
คุณทรงพล รัษฎาพร
คุณทวีศักดิ์ สงวนเรือง
คุณทศพร ฉัตรนันทกิจ
คุณธนากร พิมพ์โพธิ์
คุณธนิยาภรณ์ ตั้งจิตต์ทวีชัย
คุณธำรงค์ หมั่นผจง
คุณธิดารัตน์ เพชรอนันต์
คุณธีรยุทธ แซ่เซียง
คุณธีระพัฒน์ พงศ์วรินทร์
คุณนงนุช กาญจนเมธี
คุณนงลักษณ์ กัวสกุล
คุณนภาลัย เรืองญาณ
คุณนรงศักดิ์ โภการวิบูลย์
คุณนรุตม์ชัย วิศวชัยวัฒน์
คุณนวลพรรณ วิริยะโชติ
คุณนันทพัทธ์ ศักดิ์วรกุลชัย
คุณนัยวัฒน์ สุจิระกุล
คุณนิติญา จิรพงศ์พร
คุณนิธาภา สุจริกาวัฒนศักดิ์
คุณนิรารัช วรธาดา
คุณนิวัฒน์ อรัญญาเกษมสุข
คุณเนตรภิรมย์ นชตั้งอนุรัตน์
คุณบงกต เลไธลง
คุณบุญชอบ แย้มอุทัย
คุณปกป้อง ชุ่มจิตต์
คุณประกิต วรรักษ์อักษร
คุณประพันธ์ ช่างกล่อม
คุณประภัสสร งามวัฒนากุล
คุณประวัฒน์ สิทธิชัยอนันต์
คุณปรัชญา รุ่งวิริยะวนิช
คุณปรัชญา โสมพะโยม
คุณปริยา พฤกษ์ทยานนท์
คุณปรียาภรณ์ วุฒิทินกร
คุณปวริศา ปลื้มอุดม
คุณปัทมา กองสิน
คุณปานแก้ว จันทราชัยโชติ
คุณปาริฉัตร เลิศสถาพร
คุณปาริสา เข็มทอง
คุณปิ่นมณี แสงชูชัย
คุณปิยพจ ยิ้มอมรโรจน์
คุณปิยะพงษ์ พิเชษฐนาวิน
คุณปิลันกานต์ ฤทธิโต
คุณพงศกร บุญยิ่ง
คุณพงศ์กฤช คำภัละวันนา
คุณพนิดา โควสุถัทร
คุณพนิต สิริสินอมร
คุณพรชัย พงศ์กวิวัฒน์
คุณพรเทพ ธงธไนศวรรย์
คุณพรพัดชา อัศวหยก
คุณพลฤทธิ์ อภิรักษ์ทานนท์
คุณพัชรพล พิพัฒน์ศรี
คุณพิทักษ์ ทรัพย์รวี
คุณพิพัฒน์ งามจิตต์
คุณพิมพ์มนัส บญฤทธิ์
คุณพิมสุวรรณ เต็มชื่น
คุณพิริษา ศรีสวัสดิ์ 
คุณพีรพงษ์ อัครพลเชฎฐ์
คุณไพโรจน์ เตชะเกียรตินนท์
คุณภคพร ศศิบุตร
คุณภนิตา พลังสันติกุล
คุณภัทรพร ทิสยากร
คุณภาณุวัฒน์ จันทร์แสงชัย
คุณภาวิดา แย้มหัตถา
คุณภาสินี ตันตระกูล
คุณมยุรี ขัดดาชัย
คุณเมธาวี กาวิลเครือ
คุณเมวิกา เฉลิมสาร
คุณยุภาภรณ์ ไพศรีศาล
คุณยุวธิดา กันธวัง
คุณรมิดา จงวัฒนาเกษม
คุณรัชฎา จอปา
คุณรัญญ์นภัส ธนัลอภิวรรธน์
คุณรัศมี เจียมมาย
คุณราเมศ ชัยวณิชยา
คุณรำเพย สุวรรณชัย
คุณรุ่งนภา ฉัตรค้ำจุนเจริญ
คุณรุ่งนภา ปานหมอก
คุณลันฑิมา บัญฐาวุฒิ
คุณเลอสรรพ์ คูวารีวงศ์
คุณวนิดา เปรมเมืองทอง
คุณวนิตา เมาริทชลัน
คุณวรรณวิสา คำแฝง
คุณวรวิทย์ ศรีพันธ์
คุณวรัญญ นางาม
คุณวรัทยา กาฬภักดี
คุณวรานิษฐ์ เปรมะธรรมพัฒน์
คุณวรานิษฐ์ อัครพรกุลฉัตร์
คุณวาสนา แซ่ง้อ
คุณวาสนา พันธ์เทพ
คุณวิจิตร สิริโชติคุณากร
คุณวิทยา ใจคำต๋า
คุณวิภา ชื่นอารมณ์
คุณวิภา วัจนะวณิชประภา
คุณวิภาวัลย์ ตั้งเจริญบำรุงสุข
คุณวิไล ภัทรบรรจง
คุณวิศรุต ตันไพศาล
คุณวีรภัทร กิตติเกิดกุลชัย
คุณศรชัย ศิลากร
คุณศรันย์ภัทธ์ กันหานนท์
คุณศศินา มั่นคง
คุณศศิวรรณ อมรไทยสุนทร
คุณศิริพร ปานเทพกร
คุณศิริพร ภูเลาสิงห์
คุณศิริมาส อ่ำสุดใจ
คุณศิริลักษณ์ สุรพันธ์พิชิต
คุณศุภกฤต ศิริรุ่งสกุลวงศ์
คุณสดับพร ปิยพจนากร
คุณสภาพร ปราโมทย์
คุณสภาวุฒิ บุญก่อน
คุณสมบูรณ์ จิเจริญชัย
คุณสมบูรณ์ ปาสาณพงศ์
คุณสมประสงค์ คุณากาญจน์
คุณสมลักษณ์ ปิยะธรรมสวัสดิ์
คุณสรชา แสงจันทร์
คุณสหพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ์
คุณสัมพันธ์ ครองกิจจา
คุณสิงห์ ใจภักดี
คุณสิตา จิตระดอน
คุณสิทธิพงษ์ นนท์พิริยะบูล
คุณสิทธิพล สีสดใส
คุณสินีนุช ครุฑเมือง
คุณสิริรัตน์ วาณิชวัฒนกุล
คุณสุกัญญา ลีลาภิญญากร
คุณสุธี จตุพรประเสริฐ
คุณสุพิน สุธีรนิพัทธ์ผล
คุณสุมณฑา จั่นขาว
คุณสุมิตรา เปลี่ยนสุภาพ
คุณสุเมตตา รัตนไพศาลกุล
คุณแสงเพชร มั่งมูล
คุณโสพิศ เบญจพิมานพงศ์
คุณโสภา ปิ่นศร
คุณอธิพงศ์ สูริประเสริฐ
คุณอภิญญา วงศ์ชูเลิศ
คุณอรนิช ไชยยันบูรณ์ 
คุณอรวรรณ ธัญญะ
คุณอรวรรณ สิรวิญช์สกุล
คุณอรุณลักษณ์ เรืองอรุณวงศ์
คุณอรุณี มีทรัพย์ยิ่ง
คุณอัจฉรา ลายหงษ์
คุณอัญญารัตน์ ครประพันธ์
คุณอัมพร ขันทรีวงศ์
คุณอำไพ สรสรรงาม
คุณอิทธิชัย อิสรานุกิจ
คุณอิศรา รวงงาม
คุณอุดมรัตน์ คูยิ่งรัตน์
หมายเหตุ
- สำหรับผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ต้องแจ้งยืนยันความประสงค์ที่จะรับรางวัลพร้อมส่งเอกสารหลักฐานต่างๆกลับมาที่บัตรเครดิตกสิกรไทย ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 หากไม่ติดต่อในวันและเวลาดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที 
- ยืนยันการรับสิทธิ์รางวัลแพจเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น โทร. 02 273-2967
- ยืนยันการรับสิทธิ์รางวัลบัตรกำนัล โออิชิ กรุ๊ป โทร. K-Contact Call Center 02-888-8888“ชาบูชิ” ชูแคมเปญ Shabushi and So Much More !
เปิดตัวเมนูใหม่ล้นสายพาน พร้อมภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ได้” ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ตลาดชาบู-ชาบู และซูชิ ของเมืองไทย
“โออิชิ กรุ๊ป – ทรูยู” ร่วมส่งมอบประสบการณ์เหนือชั้น !!
อาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นแก่ผู้บริโภค พร้อมเปิดตัวแคมเปญเด็ด OISHI “FLY ME TO JAPAN” โชค 2 ชั้น...มันส์ถึงญี่ปุ่น! ปี 4 
โออิชิ ชวนกิน-เที่ยวช่วยชาติ พร้อมแจกจัดหนัก!!
“โออิชิ กรุ๊ป” เจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น สนองมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชวนคนไทย “กิน-เที่ยวช่วยชาติ” พร้อมแจกจัดหนัก คูปองส่วนลดพิเศษ สูงสุดถึง 50%
ฉลองโฉมใหม่!!! ชาบูชิ สาขา ยูเนี่ยน มอลล์

ฉลองโฉมใหม่!!! ชาบูชิ สาขา ยูเนี่ยน มอลล์ แจกฟรี Shabushi Special Coupon สำหรับลูกค้า 2,000 ท่านแรก (หรือจนกว่าคูปองจะหมด)

...ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป

*เฉพาะสาขา ยูเนี่ยน มอลล์ เท่านั้น
 
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และคอยพบกับกิจกรรมใหม่ๆอยู่เสมอได้ที่นี่
 www.shabushibuffet.comฉลองโฉมใหม่! ชาบูชิ โลตัสหลักสี่
(28.3.2016) ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ฉลองโฉมใหม่! ชาบูชิ โลตัสหลักสี่ อิ่มอร่อยกับชาบู ชาบู หม้อไฟญี่ปุ่น และซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้า แบบบุฟเฟต์...พร้อมกิจกรรมพิเศษ!
ฉลองเปิดสาขาใหม่! เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย
(24.3.2016) ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ฉลองเปิดสาขาใหม่ เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย   อิ่มอร่อยกับชาบู ชาบู หม้อไฟญี่ปุ่น และซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้า แบบบุฟเฟต์...พร้อมกิจกรรมพิเศษ!
ฉลองเปิดสาขาใหม่! MM อรัญประเทศ
(23.3.2016) ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ ฉลองเปิดสาขาใหม่ MM อรัญประเทศ  อิ่มอร่อยกับชาบู ชาบู หม้อไฟญี่ปุ่น และซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้า แบบบุฟเฟต์...พร้อมกิจกรรมพิเศษ!